De wetswinkel is geopend op maandag en woensdag van 18:15 uur tot 19:30 uur

Wijzigen arbeidsvoorwaarden

Het komt regelmatig voor dat een werkgever arbeidsvoorwaarden wil wijzigen. Het kan gaan om een wijziging in loon, werktijden, werkplek, et cetera. Een werkgever kan een overeengekomen arbeidsvoorwaarde niet zonder meer wijzigen. De werkgever dient zich te houden aan enkele regels. Daarnaast kan de aanleiding van de wijziging ook van belang zijn.

De meest voorkomende manieren van het wijzigen van een arbeidsvoorwaarde zal hierna besproken worden:

Overeenstemming
U kunt samen met uw werkgever tot een overeenstemming komen over het wijzigen van de arbeidsvoorwaarde. In dit geval is sprake van een aanbod van de werkgever en aanvaarding van de werknemer. In beginsel geldt dat voor een wijziging van een overeengekomen arbeidsvoorwaarde de instemming van de werknemer vereist is. Het is aan te raden om de wijziging schriftelijk vast te leggen en te ondertekenen door beide partijen.

Eenzijdig wijzigingsbeding
Het kan zijn dat in uw arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen. Dit houdt in dat uw werkgever een arbeidsvoorwaarde eenzijdig mag wijzigen zonder uw instemming. Volgens de wet moet dan wel sprake zijn van een zwaarwichtig belang van de werkgever. Het belang van u als werknemer dient vervolgens hiervoor te wijken. Het is aan de werkgever om dit zwaarwichtige belang aan te tonen. Een winstgevende onderneming die de arbeidsvoorwaarden wil wijzigen puur en alleen voor nog meer winst heeft geen zwaarwichtig belang bij wijziging.

Als de ondernemingsraad akkoord gaat met de wijziging, dan maakt dit het belang van de werkgever nog niet zwaarwichtig. Het is wel zo dat een zwaarwichtig belang eerder zal worden aangenomen, na instemming van de ondernemingsraad.

Kortom, uw werkgever mag zonder uw instemming de arbeidsvoorwaarde eenzijdig wijzigen, indien uw arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding bevat en de werkgever een zwaarwichtig belang heeft bij de wijziging.

Geen eenzijdig wijzigingsbeding
Tot slot bestaat de situatie waarin geen eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen. In het arrest Stoof/Mammoet heeft de Hoge Raad bepaald wanneer van een werknemer verwacht kan worden dat hij of zij instemt met een eenzijdige wijziging van een arbeidsvoorwaarde:

(1) De werkgever moet als goed werkgever aanleiding hebben kunnen vinden tot het doen van en voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden, (2) het voorstel moet redelijk zijn en (3) van de werknemer kan redelijkerwijze worden verwacht dat hij akkoord gaat met dat voorstel.

Alle omstandigheden van het geval spelen een rol bij de beoordeling van deze drie punten.

Wilt uw werkgever overeengekomen arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen? Wilt u weten of uw werkgever dit mag doen? Kom dan langs bij Wetswinkel Delfland. Onze juridische adviseurs zoeken het graag voor u uit.

Geschreven door Sharon Jongenelen