De wetswinkel is geopend op maandag en woensdag van 18:15 uur tot 19:30 uur

Ontslag en de WW

Inleiding:
Als u uw baan verliest, verliest u uiteraard ook uw inkomen. Het is dan prettig om te weten dat u waarschijnlijk aanspraak maakt op een tijdelijke WW-uitkering van het UWV. WW staat voor Werkloosheidswet. In deze blog worden de belangrijkste regels met betrekking tot de WW-uitkering besproken.

Voorwaarden:
Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moeten er aan vijf voorwaarden zijn voldaan:

  • U bent werknemer (ZZP’ers hebben geen recht op WW-uitkering);
  • U verliest minimaal 5 arbeidsuren per week;
  • U bent direct beschikbaar voor de arbeidsmarkt;
  • U voldoet aan de referte-eis en;
  • U bent niet verwijtbaar werkloos.

Aan de eerste voorwaarde is vrijwel altijd voldaan als u in loondienst werkzaam was.

De tweede voorwaarde ziet erop dat slechts werknemers met banen van enige omvang in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Verlies van beperkte (bij)baantjes, waarvan de arbeidsomvang minder dan vijf uur per week bedroeg, leidt niet tot aanspraak op WW-uitkering.

De derde voorwaarde houdt in dat u per direct beschikbaar moet zijn voor betaald werk. Indien u langdurig ziek bent, bent u bijvoorbeeld niet per direct beschikbaar voor werk. De Ziektewet biedt dan uitkomst. Ook indien u niet wil werken, wordt u geacht onbeschikbaar te zijn voor werk.

De vierde voorwaarde ziet op de zogeheten ‘referte-eis’. Deze eis houdt in dat u, om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, in de 36 weken voorafgaand aan het ontslag tenminste 26 weken heeft gewerkt. Indien u minder dan 26 weken heeft gewerkt in deze periode, dan heeft u geen recht op WW-uitkering. Een voorbeeld:

Jaaps arbeidsovereenkomst wordt opgezegd door de werkgever. Jaap was al twee jaar werkzaam. Jaap voldoet aan de referte-eis, omdat hij in meer dan 26 (in dit voorbeeld zelfs 36) weken heeft gewerkt in de 36 weken voorafgaand aan het ontslag.

De laatste voorwaarde ziet op de reden van het ontslag. U mag niet op staande voet zijn ontslagen, anders is de kans groot dat u uw recht op WW-uitkering heeft verspeeld. Ook als u zelf ontslag heeft genomen bent u in principe verwijtbaar werkloos. Dit is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen anders. Bovendien bent u verwijtbaar werkloos als u niet ingaat op een aanbod tot verlenging van de werkgever. Van u wordt verwacht dat u ingaat op dit aanbod, anders loopt u het risico dat u uw aanspraak op WW-uitkering verliest.

Hoogte van de uitkering:
De WW-uitkering bedraagt gedurende de eerste twee maanden van uw werkloosheid 75% van uw laatstverdiende loon. Vanaf de derde maand wordt dit 70%.

Duur van de uitkering:
Hoelang u recht heeft op een WW-uitkering hangt af van uw arbeidsverleden. U heeft altijd recht op ten minste drie maanden WW-uitkering. Maar deze periode kan worden verlengd indien u in de vijf jaar voorafgaand aan het ontslag tenminste vier jaar heeft gewerkt. Als dit het geval is, dan heeft u per gewerkt jaar recht op één maand WW-uitkering. Een voorbeeld zal dit verduidelijken:

Lisanne heeft van 2011 tot 2019 gewerkt als postbezorgster. In de vijf aan het ontslag voorafgaande jaren heeft zij 5 jaar gewerkt, namelijk in de jaren 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018. Dat is meer dan vier jaar. Lisanne heeft dus acht jaar gewerkt vóór het ontslag. Zij heeft dus recht op acht maanden WW-uitkering.

Verplichtingen:
Bij het recht op WW-uitkering horen ook plichten. Zo moet u actief zoeken naar werk. U dient tenminste eenmaal per week te solliciteren. Als u een baan aangeboden krijgt, dan moet u deze accepteren, tenzij de baan niet aansluit op uw opleidingsniveau, ervaring of fysieke gesteldheid. Daarnaast dient u uw medewerking te verlenen aan verzoeken van het UWV. Indien u niet voldoet aan uw verplichtingen, dan kan het UWV de WW-uitkering (fors) verlagen.

Conclusie:
In de meeste gevallen hebben werkloos geworden werknemers dus recht op een WW-uitkering. Dat is belangrijk, want als dit niet het geval zou zijn, dan zou slechts een beroep op de Bijstandswet resteren. Om voor bijstand in aanmerking te komen zijn er veel strengere voorwaarden dan voor de WW-uitkering. Zie voor de Bijstandsvoorwaarden een andere door ons geschreven blog (in de categorie Bestuursrecht). Indien u vragen heeft over uitkeringen, dan beantwoordt de Wetswinkel Delfland deze uiteraard graag!

Geschreven door Armando Mostert