De wetswinkel is geopend op maandag en woensdag van 18:15 uur tot 19:30 uur

Niet-nakoming

Inleiding
Een overeenkomst is een afspraak tussen twee (of meer) partijen. In Nederland worden dagelijks miljoenen overeenkomsten gesloten. Bij een overeenkomst moeten beide partijen zich houden aan hun afspraken. Met enige regelmaat worden de afspraken niet nageleefd en zit de ander met schade. Komt één van de partijen zijn/haar verplichting niet (volledig) na? Dan is er sprake van een zogenaamde onjuiste nakoming of een niet-nakoming. Wat zijn de juridische consequenties van zo’n niet- of onjuiste nakoming? Hoe kan de schuldeiser zijn/haar rechten verwezenlijken? Alle mogelijkheden zullen hierna kort worden besproken. Voor specifieke toepassing van deze mogelijkheden adviseren wij altijd om een juridisch adviseur te spreken zodat kan worden bepaald welke opties in uw specifieke geval openstaan.

Verzuim en ingebrekestelling
Zodra er sprake is van niet- of onjuiste nakoming, kan je als schuldeiser niet meteen overgaan tot actie. Voor veel rechtsmiddelen is in eerste instantie verzuim en een ingebrekestelling vereist. Een ingebrekestelling een simpel gezegd een brief waarin je tegen degene die niet is nagekomen zegt dat hij/zij toch nog moet nakomen binnen een redelijk termijn (meestal twee weken). Als diegene na twee weken nog steeds niet nakomt is hij/zij in verzuim. Zodra dit het geval is, kan je overgaan tot de hierna genoemde rechtsmiddelen. Echter zijn er gevallen waar überhaupt geen verzuim of ingebrekestelling is vereist. Een ingebrekestelling is bijvoorbeeld niet nodig wanneer bij het sluiten van de overeenkomst al een fatale termijn was afgesproken en deze vervolgens is overschreden, of wanneer de schuldenaar zelf heeft gezegd dat hij niet zal gaan nakomen. In zulke gevallen kan meteen worden overgegaan tot actie.

Rechtsmiddelen
Degene die de dupe is van de niet-nakoming (ofwel de schuldeiser) heeft in het geval van niet- of onjuiste nakoming enkele rechtsmiddelen tot zijn/haar beschikking, te weten:
1. Nakoming vorderen
Als u als schuldeiser alsnog wilt dat de wederpartij zijn verplichtingen nakomt, kunt u de schuldenaar verzoeken alsnog na te komen. De schuldenaar kan onder omstandigheden verplicht zijn om dan een aanvullende schadevergoeding te betalen.

2. Schadevergoeding eisen  
Is nakoming niet (meer) mogelijk of wenselijk? Dan kunt u als schuldeiser vervangende schadevergoeding eisen. Schrijf in een brief dat u schadevergoeding wilt en binnen welke termijn u deze schadevergoeding wens te ontvangen. Vermeld tevens waaruit uw schade bestaat.

3. Overeenkomst ontbinden
Als er sprake is van niet-nakoming (en de schuldenaar in verzuim is), kan de schuldeiser in principe de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden per brief. Dit houdt in dat sommige of alle verplichtingen die de schuldeiser en schuldenaar door de overeenkomst hebben, komen te vervallen. Bij ontbinding moeten de prestaties, die in het kader van de overeenkomst al zijn verricht, worden ‘teruggedraaid’. Nog niet nagekomen prestaties hoeven niet meer nagekomen te worden.
NB: Er is echter wel één extra voorwaarde voor ontbinding geformuleerd, namelijk dat de niet- of onjuiste nakoming niet van zo’n geringe betekenis is dat ontbinding onrechtvaardig zou zijn.

4. Tegen prestatie opschorten
Bent u nog niet uw verplichtingen nagekomen en heeft u goede gronden om te twijfelen dat de andere partij niet gaat nakomen? Dan kunt u in beginsel uw afgesproken tegenprestatie opschorten. Dit betekent dat je als schuldeiser wacht met het uitvoeren van je eigen prestaties, totdat de wederpartij nakomt.

Conclusie
Komt iemand zijn verplichtingen niet na? Laat het er dan niet bij zitten. Als de schuldenaar niet kan nakomen kunt u in beginsel de overeenkomst per brief ontbinden. Kan en wil de schuldenaar wel nakomen, dan kunt u de schuldenaar in gebreke stellen. Hulp nodig bij het opstellen van een ingebrekestelling of een ontbindingsbrief? Kom dan langs bij Wetswinkel Delfland, wij helpen u graag verder!