De wetswinkel is geopend op maandag en woensdag van 18:15 uur tot 19:30 uur

Hoe werkt een bezwaarschriftprocedure?

U vraagt een bijstandsuitkering of een vergunning aan bij de gemeente. De gemeente stuurt u vervolgens een beslissing terug waarin staat dat uw aanvraag is afgewezen. Wat nu? Tegen een beslissing van de gemeente kunt u bezwaar maken. Hoe zo’n bezwaarschriftprocedure in zijn werk gaat, zal hieronder worden toegelicht.

Belanghebbende
U kunt bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente mits u belanghebbende bent. Een belanghebbende is iemand die in zijn belangen wordt geraakt door het besluit. Degene aan wie de beslissing is geadresseerd, is in ieder geval belanghebbende. Maar ook andere burgers kunnen belanghebbende zijn, zolang zij een redelijk belang hebben bij het besluit.

Bezwaarschrift
Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een bezwaarschrift dient de volgende informatie te bevatten:

  1. Uw naam en adres;
  2. de dagtekening;
  3. een omschrijving van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht;
  4. uw gronden van bezwaar.

Het is belangrijk om bovengenoemde informatie op te nemen in uw bezwaarschrift. Doet u dat niet, dan kan deze niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit houdt in dat uw bezwaarschrift niet aan de voorgeschreven vereisten voldoet en daarom niet behandeld zal worden.  

Let op: het maken van bezwaar schorst de beslissing van het bestuursorgaan niet. Dus stel dat u bezwaar maakt tegen een kapvergunning, dan mag de boom nog steeds gekapt worden ondanks dat u bezwaar heeft gemaakt. Echter, er kan in zo’n spoedeisend geval wel een voorlopige voorziening bij de rechter worden aangevraagd. Deze kan dan alsnog de beslissing schorsen.

Indieningstermijn en beslissingstermijn
U heeft in beginsel zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop de beslissing is bekendgemaakt. Dus als op 10 maart aan u de afwijzing van uw bijstandsuitkering is uitgereikt, dan begint vanaf 11 maart de indieningstermijn van zes weken te lopen. Het is belangrijk om binnen deze termijn bezwaar te maken. Doet u dit niet, dan zal uw bezwaar niet in behandeling worden genomen.

Het bestuursorgaan heeft vervolgens zes weken de tijd om op uw bezwaarschrift te beslissen.  Deze beslissingstermijn kan door het bestuursorgaan worden verlengd met een termijn van zes weken.

Conclusie
Het is dus zeker mogelijk om tegen een beslissing van een bestuursorgaan bezwaar te maken. Wat u goed in de gaten moet houden is de indieningstermijn van 6 weken, deze is namelijk fataal. Om uw kans op honorering van uw bezwaar te vergroten, dient u goede gronden aan te voeren die uw bezwaar onderbouwen. Onze juridische adviseurs van Wetswinkel Delfland kunnen u daarbij helpen.  

Geschreven door Hafida Sallouf en Kelly Hoek