De wetswinkel is geopend op maandag en woensdag van 18:15 uur tot 19:30 uur

Hoe werkt de beroepschriftprocedure in het bestuursrecht?

Heeft u met veel moeite een bezwaarschrift geschreven en wordt deze alsnog afgewezen? Geen paniek, dit betekent nog niet dat uw kansen direct verkeken zijn. Na de bezwaarschriftprocedure kunt u ook nog tegen het besluit in beroep gaan bij de rechtbank. 

Wanneer kunt u beroep instellen?
U kunt beroep instellen wanneer u het niet eens bent met de beslissing die het bestuursorgaan genomen heeft t.a.v. uw bezwaarschrift. Dit heet de ‘beslissing op bezwaar’. Daarnaast kunt u beroep instellen wanneer het bestuursorgaan niet tijdig op uw bezwaarschrift heeft gereageerd.

U kunt over het algemeen pas in beroep als u eerst de bezwaarschriftprocedure heeft doorlopen. Dit om de rechtbank te ontlasten. 

Waar stelt u beroep in?
In beginsel stelt u beroep in bij de rechtbank, maar er zijn afwijkende regels op grond waarvan u soms beroep dient in te stellen bij bijvoorbeeld de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Waar u het beroep dient in te stellen wordt door het bestuursorgaan aangegeven in de beslissing op bezwaar.

Hoe stelt u beroep in?
De essentie van het beroepsschrift is dat u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan. Let op: u gaat niet in beroep tegen het besluit waar u oorspronkelijk bezwaar tegen heeft ingediend, zoals het verlenen van een kapvergunning of de afwijzing van een subsidieaanvraag. In plaats daarvan gaat u in beroep tegen het afwijzen van uw bezwaarschrift. 

Daarnaast dient u aan te geven wat naar uw idee de beslissing van de rechter zou moeten zijn. Vaak verzoekt men aan de rechter om de beslissing op bezwaar van het bestuursorgaan te vernietigen. U kunt tevens verzoeken om een vergoeding van de proceskosten. Vergeet verder niet om uw naam en adres, de dagtekening en een omschrijving van de beslissing op bezwaar (het liefst met een kopie van de beslissing) te vermelden en uw handtekening te zetten. 

Indien u alles op papier heeft gezet, stuurt u uw beroepsschrift (aangetekend) naar de rechtbank, ter attentie van de sector Bestuursrecht. U kunt onderaan de beslissing op bezwaar die u ontvangen heeft van het bestuursorgaan vinden bij welke rechtbank u precies moet zijn. Een andere morgelijkheid is om online beroep in te stellen d.m.v. het invullen van een webformulier op www.rechtspraak.nl

Beroepstermijn en griffierecht
Verder is het van belang dat u zich houdt aan de beroepstermijn. Deze bedraagt 6 weken en gaat in na de dag van verzending van de beslissing op bezwaar van het bestuursorgaan. Het is belangrijk dat u zich aan deze termijn van 6 weken houdt, anders kunt u geen beroep meer instellen. 

Tenslotte is het belangrijk dat u griffierecht dient te betalen. Dit is een bijdrage in de kosten voor de rechtspraak. Het is van belang dat u deze op tijd betaalt (meestal binnen 4 weken nadat u een acceptgiro/nota heeft ontvangen), anders wordt uw beroepsschrift niet in behandeling genomen. 

Tot slot
Indien u al deze stappen hebt doorlopen, kan het proces in principe beginnen. Uiteraard kunt u ervoor kiezen om u bij te laten staan door een advocaat. Daarnaast helpen wij u bij Wetswinkel Delfland ook graag met het instellen van bezwaar en/of beroep. 

Geschreven door Kelly Hoek en Hafida Sallouf