De wetswinkel is geopend op maandag en woensdag van 18:15 uur tot 19:30 uur

Hoe kom ik van een overeenkomst af?

Een overeenkomst is bij een groot deel van ons leven betrokken. Of we nu een brood kopen bij de supermarkt, een huis verkopen of een huurcontract sluiten, het betreft altijd een overeenkomst. Het kan echter gebeuren dat er omstandigheden zijn die ertoe leiden dat u van een overeenkomst af wil. Omdat dit niet altijd even makkelijk is, worden er in deze blog vijf manieren besproken om van een overeenkomst af te komen.  

Vorm

1. Overeenkomst eindigt door tijdsverloop 

Dit kan zich alleen voordoen bij overeenkomsten voor bepaalde tijd, zoals een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een huurcontract voor een bepaalde tijd. Na de overeengekomen periode uit de overeenkomst eindigt de overeenkomst van rechtswege. Soms kan het zo zijn dat ondanks het tijdsverloop het einde van de overeenkomst schriftelijk moet worden bevestigd. Dit staat dan in het contract of in de wet.  

2. Overeenkomst eindigt door ontbinding 

Als een partij tekortkomt in de nakoming van bepaalde afspraken uit een contract, kan de andere partij de overeenkomst ontbinden. Ook kan het zijn dat het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, wat non-conformiteit wordt genoemd. Ook in dit geval kan er ontbonden worden, maar er gelden wel aanvullende eisen. Zo moet de wanpresterende partij eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld. In deze ingebrekestelling moet een redelijke termijn worden gegeven aan de andere partij om alsnog na te komen. Indien de wanpresterende partij na deze termijn alsnog heeft nagelaten om op juiste wijze na te komen, is hij in verzuim. Door dit verzuim kan de overeenkomst worden ontbonden. U kunt er voor kiezen om de hele overeenkomst te ontbinden, of een gedeelte hiervan. Het gevolg van ontbinding is dat er schadevergoeding moet worden betaald en de partijen moeten hetgeen is uitgevoerd ongedaan maken.  

 3. Overeenkomst eindigt door vernietiging 

Om een overeenkomst te kunnen vernietigen moet er sprake zijn van een wilsgebrek. Er is sprake van een wilsgebrek als u de overeenkomst eigenlijk niet wilde aangaan, maar door omstandigheden verleid/misleid of gedwongen wordt om de overeenkomst aan te gaan. De vier wilsgebreken zijn dwaling, bedrog, bedreiging en misbruik van omstandigheden. Bij dwaling is er sprake van een onjuiste voorstelling van zaken, waarbij de onjuiste voorstelling zo essentieel moet zijn dat er zonder deze onjuiste voorstelling geen overeenkomst tot stand was gekomen. De dwaling moet zijn veroorzaakt door een mededeling van de wederpartij, het zwijgen van de wederpartij of wederzijdse dwaling. 

De gevolgen van vernietiging zijn anders dan die van ontbinding. Zo heeft vernietiging terugwerkende kracht, wat betekent dat er wordt gedaan alsof de overeenkomst nooit heeft bestaan. Dit zou betekenen dat bij een koopovereenkomst die vernietigd wordt het eigendom van het verkochte nooit is overgegaan. De eigenaar kan de reeds geleverde zaak dan revindiceren.

4. Overeenkomst eindigt door opzegging 

Opzegging speelt vaak een rol bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd, zoals een arbeidsovereenkomst of een huurovereenkomst. Omdat het uitgangspunt is dat u zich aan de overeenkomst houdt, kunt u niet zomaar opzeggen. Toch geeft de wet in sommige gevallen de mogelijkheid om een overeenkomst te beĆ«indigen door opzegging. Een huurcontract kan worden opgezegd door de huurder of door de verhuurder. Het nemen van ontslag is ook een vorm van opzegging. Bij opzegging eindigt de overeenkomst zonder verdere gevolgen. Geen van de partijen is verplicht tot schadevergoeding, en er hoeft ook niets ongedaan gemaakt te worden.  

5. Overeenkomst eindigt met wederzijds goedvinden 

BeĆ«indiging met wederzijds goedvinden is, anders dan bij opzegging, een gezamenlijke beslissing. Beide partijen zijn het eens over het einde van het contract. Er is geen formele handeling nodig of sprake van een termijn die gerespecteerd moet worden.  

Wil u van een overeenkomst af, maar bent u niet zeker welke weg u moet bewandelen? Komt u dat gerust langs bij de Wetswinkel! Wij adviseren u dan over de beste keuze om van een overeenkomst af te komen.

Geschreven door Jeroen Jansen