Privacy Statement

 

 1. Inleiding

 

Stichting Wetswinkel Delfland, gevestigd aan Van Bleyswijckstraat 91, 2613 RR te Delft, en ingeschreven in het Handelregister onder nummer 53386612 (“Wetswinkel”) is de verwerkingsverantwoordelijke en gaat zorgvuldig om met de door uw verstrekte persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en overige geldende wet- en regelgeving.

 

In dit privacy statement verstrekt de Wetswinkel u meer informatie over (i) de wijze waarop uw gegevens worden verzameld en verwerkt, (ii) voor welke doeleinden deze gegevens worden verzameld en verwerkt, en (iii) uw rechten ten aanzien van het voorgaande, indien u gebruik maakt van onze diensten en website.

 

 1. Toepassingsbereik

 

Met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij de Wetswinkel, geldt dit privacy statement voor alle personen van wie de Wetswinkel persoonsgegevens verwerkt, inbegrepen:

 

 • cliënten van de Wetswinkel;
 • potentiele cliënten met wie de Wetswinkel contact heeft gelegd of wil leggen;
 • bezoekers van de website van de Wetswinkel; en
 • alle andere personen die contact opnemen met de Wetswinkel of van wie de Wetswinkel persoonsgegevens verwerkt.

 

 1. Gegevensverwerking

 

De Wetswinkel verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 

 • Persoonsgegevens die u aan de Wetswinkel heeft verstrekt, inbegrepen:
  • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak; en
  • Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc.
 • Persoonsgegevens die zijn gegenereerd tijdens uw bezoek aan de website, inbegrepen:
  • IP-adressen en nummers; en
  • Surfgedrag op de website (o.a. welke pagina’s worden bekeken).
 • Persoonsgegevens die de Wetswinkel ontleent aan andere bronnen, inbegrepen:
  • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) sociale media platforms zoals LinkedIn en Facebook; en
  • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster.

 

 1. Doeleinden gegevensverwerking

 

De Wetswinkel verwerkt uw persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de volgende doeleinden:

 

 • Het nakomen van de wettelijke verplichting van de Wetswinkel, inbegrepen:
  • De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) die juridisch adviseurs verplicht om de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden.
 • Het sluiten van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst, inbegrepen:
  • Het leveren van juridische diensten in het kader van een opdracht die is verleend aan de Wetswinkel; en
 • Het behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Wetswinkel, inbegrepen:
  • Het onderhouden van contact met u; en
  • Het verbeteren en beveiligen van de website: wetswinkeldelfland.nl.

 

 1. Rechtsgrond van de gegevensverwerking

 

De Wetswinkel verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden:

 

 • Toestemming: indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
 • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop naar het sluiten van een overeenkomst: indien u de Wetswinkel een opdracht verleent tot het leveren van juridische, worden persoonsgegevens verwerkt indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
 • Wettelijke verplichting: De Wetswinkel is verplicht als gevolg van de huidige regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) de identiteit van Cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden.

 

 1. Ontvangers van de gegevens

 

De door u verstrekte gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder:

 

 • bij de (rechts)procedure tegen een wederpartij;
 • bij het sluiten van een overeenkomst waarbij meerdere partijen zijn betrokken;
 • bij de uitvoering van een rechterlijke uitspraak; en
 • bij het doorverwijzen van een cliënt naar een andere belangenbehartiger, mits toestemming is gegeven.

 

 1. Cookies

 

De website van de Wetswinkel maakt gebruik van Google Analytics, hierbij wordt gebruik gemaakt van “tracking cookies” om het surfgedrag van gebruikers van de website te analyseren (o.a. welke pagina’s worden bekeken). Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De analyse helpt de Wetswinkel om de diensten en website beter af te stemmen met de behoeften van de gebruikers. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Voor verdere informatie van de verzamelde gegevens met behulp van Google Analytics, kunt u naar de website van Google Analytics (https://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/).

 

 1. Websites van derden

 

De Wetswinkel is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacy beleid van derden die door middel van hyperlinks met de website van de Wetswinkel zijn verbonden. De Wetswinkel kan niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

 

 1. Uw privacyrechten

 

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U kunt een verzoek indienen tot inzage in de gegevens die we van u verwerken;
 • U kunt een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we van u verwerken, voor zover het recht op dataportabiliteit op u van toepassing is;
 • U kunt een verzoek indienen tot correctie, verwijdering of beperking van de gegevens die we van u verwerken;
 • U kunt verzet aantekenen of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van de bovenstaande rechten, of vragen heeft over dit privacy statement, dan kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

 

Wij zullen op uw verzoek of vraag reageren in lijn met de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u van mening bent dat het verwerken van uw persoonsgegevens in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Contactgegevens

 

De Wetswinkel is te bereiken via de volgende contactgegevens:

 

Bleyswijckstraat 91

2613 RR Delft

 

E-mail: info@wetswinkeldelfland.nl

 

 1. Wijzigingen

 

De Wetswinkel behoudt zich te allen tijde het recht om het privacy statement op ieder moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u op hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 13 april 2018.